Jak je to se zákazem kouření na pracovišti?

11. srpna v 11:57

Kouření na pracovišti – problém, s nímž se potýká drtivá většina pracovišť a s nímž se váže nesčetné množství dalších problémů. Dle zákona č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 4 písm. e), je zaměstnanec povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Kouření na pracovišti – problém, s nímž se potýká drtivá většina pracovišť a s nímž se váže nesčetné množství dalších problémů. Dle zákona č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 4 písm. e), je zaměstnanec povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. To naprosto vyhovuje většině nekouřících pracovníků, kteří odmítají, aby bylo kouření povoleno ve společném zázemí pracovníků či v prostorách pracoviště.

Na druhou stranu zákon v § 103 odst. 1 písm. l) uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními, což znamená, že kouřící pracovníci mohou kouřit výhradně na místech k tomu určených. Bývají proto často nespokojeni kvůli tomu, že jsou tato místa venku, kde musí čelit nepříznivému počasí, nebo také příliš daleko od pracoviště, čímž jsou pracovníci nuceni se v rámci své přestávky přemístit na určené místo a zpět.

Zákon v tomto ale mluví jasně. Upravuje práva zaměstnanců a zaměstnavatele tak, aby dodržel nejen bezpečnost pracovníků a veřejnosti, kterým náleží ochrana stanovená zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ale také bezpečnost na pracovišti v rámci požární ochrany. Proto zákon č. 133/1985 Sb., v § 17 upravuje povinnost fyzických osob počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Ovšem ani z hlediska BOZP, ani z hlediska PO není zákonem kouření na pracovištích zakázáno, pouze zákonem upraveno v zájmu dodržení ochrany pracoviště a osob, které se na něm pohybují.