Kdo je odpovědný za pracovní úraz?

21. září v 11:44

Zaměstnavatel musí dle zákona svým zaměstnancům zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ovšem každému zaměstnanci je povinen zajistit školení zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahuje se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti.

Zaměstnavatel musí dle zákona svým zaměstnancům zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ovšem každému zaměstnanci je povinen zajistit školení zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahuje se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti. To tedy znamená, že zaměstnanec je tímto obeznámen s riziky vykonávané práce i s možnostmi, kterými může zajistit na pracovišti svoji bezpečnost.Ze zákona rovněž vyplývá, že každý zaměstnanec je povinen dbát o vlastní bezpečnost, jak i o bezpečnost osob, kterých se týká práce jím vykonávaná, k čemuž mu je umožněno používat stanovené prostředky.

Při každém, byť sebemenším pracovním úrazu přichází tedy na řadu jediná otázka. Kdo vlastně nese odpovědnost za úraz, k němuž dojde na pracovišti? Každý zaměstnanec má právo bezprostředně po události nahlásit svůj pracovní úraz do knihy úrazů. Došlo-li k vážnému zranění, je nutné sepsání záznamu o úrazu, v němž je zapotřebí uvést příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu. Dle tohoto záznamu lze následně i určit, kdo nese odpovědnost za zranění, k němuž na pracovišti došlo. Ne vždy je však jednoduché určit, na čí straně je vina. Pracovní úraz mohl nastat jak v důsledku nezajištění bezpečnosti práce zaměstnavatelem, tak v důsledku hrubého porušení předpisů.

V případě, že se zaměstnanec tohoto porušení dopustí, má zaměstnanec právo ke zproštění zodpovědnosti za pracovní úraz. Vina může ovšem nastat jak na straně zaměstnavatele, tak i zaměstnance, kdy například v důsledku špatného proškolení, či špatného zajištění bezpečnosti na pracovišti zaměstnavatelem poruší zaměstnanec bezpečnostní předpisy, v důsledku čehož utrpí pracovní úraz. K vině na straně zaměstnance dojde také v případě, kdy například neoznámí závadný stav způsobený zaměstnavatelem svému nadřízenému a pokračuje v práci, čímž dojde k pracovnímu úrazu.